Lidmaatschapsvoorwaarden & Privacyverklaring HalloBoer

Lidmaatschapsvoorwaarden

Voorwaarden deelname

Je bent producent, verwerker of een verkoper van lokale producten Je gaat akkoord met deze voorwaarden (zie http://www.halloboer.org/terms) Deelname vanaf het tweede jaar voor € 12,50 per maand (het 1e jaar is gratis) Je werkt actief mee aan de zichtbaarheid van HalloBoer. Via uitingen in je locatie en via uitingen op je producten.

Opzeggingsvoorwaarden

Wil jij je deelname opzeggen, dan verzoeken wij je dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de betaalde deelnameperiode aan ons door te geven. Je deelname wordt aan het einde van de betaalde deelnameperiode stopgezet. Als je opzegt, ontvang je hiervan altijd een bevestiging via e-mail of per post binnen 5-10 werkdagen. Je kunt je opzegging schriftelijk aan ons doorgeven. Vermeld in je brief of mail je volledige adresgegevens. Stuur je schriftelijke opzegging naar:

Coöperatieve HalloBoer U.A.
Hagenweg 20
7722 LE Dalfsen

of mail deze naar administratie@halloboer.org

Wat zijn de voordelen voor jou?

HalloBoer Manifest

Samen zorgen dat er meer lokaal voedsel uit de omgeving wordt gegeten dat is onze missie. HalloBoer helpt om de bestaande korte ketens in beeld te brengen en nieuwe lokale voedselketens in de regio te stimuleren. Korte ketens herstellen de relaties tussen boer en burger, boer en bodem, boer en natuur, natuur en burger en boer en economie. Zodat we gezamenlijk stap voor stap bouwen aan een nieuw voedselsysteem waarin voedsel en hun producenten weer gewaardeerd worden en kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid, smaak, landschap en een eerlijk verdienmodel voorop staan.

De volgende principes staan bij HalloBoer centraal:

open - eerlijk en transparant - onafhankelijk

HalloBoer is een open platform waarbij we gebruik maken van open data. Je bent trots op jouw voedselproducten en staat open om dit gezamenlijk te promoten met je concullega’s om zo de afzet te vergroten. Tevens kun je zo ook zien waar er nog ruimte ligt op de markt, en zie je bijvoorbeeld ook wie er welke initiatieven ontwikkeld voor een betere relatie tussen consument en producent. HalloBoer maakt het makkelijk om contact met elkaar te zoeken, kennis te delen en nieuwe businessmodellen met elkaar uit te vinden. Dit vraagt een open houding en mentaliteit en betrokkenheid bij jouw regio. Samen moeten we het doen en samen staan we sterker dan alleen. De kracht van het collectief!

Onafhankelijk

HalloBoer is een samenwerkingsplatform en streeft naar meer efficiëntie in de keten door o.a. elkaar te vinden op het gebied van ondersteuning in marketing en logistiek. Je bent bereid om samen te werken met andere ondernemers en daardoor het verschil te maken.

HalloBoer is en blijft een onafhankelijk platform en ook als lid ben en blijf je onafhankelijk. Dit betekent dat je dus je eigen koers kunt varen. Wij zijn niet afhankelijk van bepaalde marktpartijen, maar willen dat het juist iets is voor iedereen. Groot of klein – regulier of biologisch zolang jij mee wilt helpen om de regionale voedselketen verder te vernieuwen dan ben je welkom!

Wij werken vanuit kleine veranderingen en verbetering. We zijn een lerende omgeving waar we stap voor stap groeien naar een verdere integratie van korte voedselketens in de regionale economie.

Privacyverklaring HalloBoer

Coöperatieve HalloBoer U.A. hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Coöperatieve HalloBoer U.A. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Coöperatieve HalloBoer U.A. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Coöperatieve HalloBoer U.A.
Hagenweg 20
7722 LE Dalfsen
+31 6 81989048

Niels Tomson is de Functionaris Gegevensbescherming van HalloBoer Hij/zij is te bereiken via niels@halloboer.org of +31 6 81989048

Persoonsgegevens die wij verwerken

HalloBoer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Niet lid ondernemers:

Ondernemer leden:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Consumenten:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via niels@halloboer.org, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HalloBoer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

HalloBoer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HalloBoer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HalloBoer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Niet lid ondernemers:

Ondernemer leden:

Delen van persoonsgegevens met derden

HalloBoer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HalloBoer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HalloBoer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HalloBoer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar niels@halloboer.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HalloBoer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

HalloBoer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HalloBoer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via niels@halloboer.org


Coöperatieve HalloBoer U.A.
KvK: 69015031
BTW nummer: NL857693918B01